top of page
# IMG_2297 a.jpg

選購適合您的

TUALANG帝王木蜂蜜

Where to buy?

 

 

 

 

Health Harvest 以香港為家,將頂級質素的

Tualang帝王木蜂蜜產品推廣到全球世界各地。

 

 

 

 
 
 
大中華客戶
 
 

 

# where to buy - chi 1.png
tualang honey
citysuper.png
HHH.png
QR code - 小程序.jpg
QR code - JD.png
wechat logo.jpg
JD logo.jpg

 

適用於香港、澳門及

台灣地區客戶

 

適用於中國大陸客戶

 
 
 
國際客戶
 
 

 

# where to buy - Intl Chi.png

北美洲

美國  |  加拿大

 

歐洲

英國  |  德國  |  意大利  |  法國

  荷蘭 |  瑞典  |  波蘭  |  比利時

亞洲及中東

阿聯酋 | 新加坡

美國  |  英國

 

tualang honey

 

適用於全球各地客戶

(不適用於中國大陸、

香港、​澳門及台灣地區)

 
 

 
我們的環球顧客
 
 

 

Health Harvest Tualang帝王木蜂蜜產品

已運送到全球各地的顧客

 

map 22-01.png
map 19-01.png
map 20-01.png
map 23-01.png
map 21-01.png
map 24-01.png
map 31-01.png
map 29-01.png
map 28-01.png
map 26-01.png
map 27-01.png
map 25-01.png
map 32-01.png
map 30-01.png
map 17-01.png
map 18-01.png
map 16.png
map 15-01.png
map 14-01.png
map 13-01.png
map 12-01.png
map 7-01.png
map 8-01.png
map 9.png
map 10-01.png
map 11-01.png
map 4-01.png
map 5-01.png
map 6-01.png
map 3-01.png
map 2-01.png
map 1-01.png
bottom of page