top of page

 

 

媒體 - 如何選擇優質蜂蜜?

--------------------------------------------------------------------

康禾熱帶雨林野生蜂蜜屬100%野生Tualang原生蜂蜜,含優質蜂蜜的必要元素。消費者如何在選購蜂蜜產品時作出明智的選擇呢?

bottom of page