top of page

 

 

 

博客

------------------------------------------------------------------------------------------

「香港會計師公會」 會員及員工專享購物優惠延長至2018年6月30日


自2014年開始,康禾誠意支持 「香港會計師公會」。今年再接再勵,康禾誠意延續 「香港會計師公會」 會員及員工獨享購物優惠至2018年6月30日,詳情請參考「香港會計師公會」 官方網頁內的會員專區

Comments


bottom of page