top of page

 

 

 

媒體 - 2013香港美食博覽會

----------------------------------------------------------------------------

康禾於2013年8月15日至19日期間首次參與「2013年香港美食博展覽會」。我們誠意與大家分享展覽會盛況。

bottom of page