top of page

媒體庫 - 野生蜂蜜採集之旅(照片)

​------​------​------​------​------​------​------​------​------​------​------​------​------​------​------​------​------​------​-

我們走進印度尼西亞蘇門答臘熱帶雨林遺產的最深處,見證了Tualang野生蜂蜜的誕生故事。 我們誠意與大家分享精彩的採蜜相片。 

 

 

 

bottom of page